PDF Opties

Bijlage IV Budgetneutraal

In deze bijlage worden de budgetneutrale mutaties verwerkt en toegelicht per programma.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Krediet

2024

2025

2026

2027

2028

I/S

Programma 1 Publieksdiensten

Formatieuitbreiding i.v.m. reisdocumentenpiek

-11

-22

-23

-24

-24

I

Dekking reisdocumentenpiek vanuit leges burgerzaken

11

22

23

24

24

I

Programma 2 Samenleving

Aanvullend krediet verbouwing P3 tot integraal muziekcentrum (raadsbesluit 15903710)

2.250

-

-162

-161

-159

-157

S

Dekking exploiatiebudget kunst en cultuur

-

162

161

159

157

S

Programma 3 Wonen

Actualisering exploitatie tijdelijke woningen (via reserve woonvisie)

-140

-50

-57

-43

-43

S

Programma 4 Milieu

Vervanging toegangssystemen ondergrondse afvalcontainers

372

-

-

-79

-78

-77

S

Dekking toegangssystemen uit afvalstoffenheffing

-

-

79

78

77

S

Programma 5 Bereikbaarheid

Actualisering parkeerexploitatie (via reserve parkeren)

132

135

139

139

139

S

Formatieuitbreiding parkeerregisseur (via reserve parkeren)

-49

-101

-104

-107

-111

S

Programma 6 Openbare ruimte

Actualisatie kredieten riolering (GRP 2018-2023)

1.708

-

-59

-59

-58

-58

S

Dekking kapitaallasten kredieten uit rioolheffing

-

59

59

58

58

S

Verschuiven budget onderzoek Flora en Fauna naar 2025 en opnemen 2028 (via reserve gronden)

-

-380

380

-

-380

I

Formatieuitbreiding werf en groen en groenbeheer (tractiemiddelen) (via reserve IOR)

180

-74

-177

-181

-184

-188

S

Fietspad Middenweg/Rijperweg

500

-

-31

-31

-31

-32

S

Dekking fietspaden uit bijdrage bovenwijkse infra De Beemster Compagnie

-

31

31

31

32

S

Programma 7 Ruimtelijke ordening

Uitvoering omgevingsplan (via reserve omgevingsplan)

-200

-200

-200

-200

-200

I

Rijksbijdragen invoering omgevingswet (2024 en 2025, via reserve omgevingsplan)

305

349

-

-

-

I

Formatieuitbreiding met adviseur omgevingswet

-

-132

-136

-140

-144

S

Dekking formatieuitbreiding uit leges Omgevingswet

-

132

136

140

144

S

Formatieuitbreiding diverse ruimtelijke projecten, gebiedsontwikkeling en onderhoudsniveau

-143

-371

-383

-394

-405

S

Dekking formatieuitbreiding door tijdschrijven op investeringskredieten en projecten

143

371

383

394

405

S

Formatieuitbreiding vastgoed

-362

-373

-384

-395

-406

S

Dekking formatieuitbreiding vastgoed door verlaging storting voorziening onderhoud

362

373

384

395

406

S

Overzicht Overhead

Formatieuitbreiding verzuimcoördinator

-30

-62

-64

-66

-68

S

Dekking uit stelpost frictiekosten

30

62

64

66

68

S

Resultaatbestemming

Reserve omgevingplan (toevoeging en onttrekking)

-105

-149

200

200

200

I

Reserve woonvisie (onttrekking)

140

50

57

43

43

I

Reserve parkeren (toevoeging)

-83

-34

-35

-32

-28

I

Programma 1 Publieksdiensten

Reisdocumentenpiek (formatie 0,3 fte)

In 2014 is de ‘reisdocumentendip’ begonnen. Vanaf dat moment werden de documenten voor personen vanaf 18 jaar geldig voor een periode van 10 jaar, in plaats van 5 jaar. Per 2024 is de dip voorbij en de prognoses laten een groei zien van het aantal aan te vragen documenten. Deze groei is een combinatie van factoren, waaronder het einde van de dip, de groei van het aantal inwoners en de ontwikkeling in leeftijd. De toename in aantallen betekent een groei in het werk, daarmee is meer bezetting nodig. Deze formatie uitbreiding (0,3 fte) kan worden gedekt uit de hogere leges opbrengsten van de reisdocumenten in de jaren 2024 tot en met 2028.

Programma 2 Samenleving

Verbouwing P3 (krediet € 2.250.000)

In 2022 is besloten om het ontwerp en de verbouwing aan te gaan van het pand. Sindsdien is er in gezamenlijkheid met de culturele gebruikers van het pand een nieuw ontwerp gemaakt voor de verbouwing waarin ook onderhoud en een duurzaam gebruik van het pand is meegenomen. Dit ontwerp is de afgelopen maanden door externe adviseurs getoetst op bouwkundige haalbaarheid, akoestiek, installaties en brandveiligheid. Op basis van het ontwerp is vervolgens een kostenraming gemaakt. Hieruit blijkt dat de totale verbouwkosten inmiddels aanzienlijk hoger zijn. Dit komt door bouwkostenstijgingen, kosten die noodzakelijk zijn voor de aanpassing van het binnenklimaat en de integratie van gepland meerjaren onderhoud in de verbouwing. De raad heeft reeds besloten om een aanvullend investeringskrediet van € 2.225.000 beschikbaar te stellen om het integrale muziekcentrum te realiseren conform voorliggend definitief ontwerp. De kapitaallasten kunnen gedekt worden binnen de bestaande budgetten.

Programma 3 Wonen

Actualisering exploitatie tijdelijke woningen

De business case tijdelijke woningen is aangepast aan de resultaten van de jaarrekening. Dit leidt tot een nadeel op jaarbasis. Dit nadeel wordt verrekend met de reserve Woonvisie.

Programma 4 Milieu

Vervanging toegangssystemen ondergrondse afvalcontainers (krediet € 372.000)

De huidige in gebruik zijnde toegangssystemen van de ondergrondse restafvalcontainers werken op 2G dataoverdracht. Dit 2G dataoverdrachtssysteem wordt eind 2025 niet langer ondersteund door de providers. Om in 2026 nog werkende toegangssystemen te hebben is een upgrade van de systemen naar 5G noodzakelijk. Er zijn op dit moment 304 toegangssystemen in gebruik en de kosten voor vervanging/upgrade bedragen € 995 per systeem. Dekking voor de vervanging/upgrade komt uit de afvalstoffenheffing.

Programma 5 Bereikbaarheid

Actualisering parkeerexploitatie en uitbreiding capaciteit betaald parkeren (formatie 1 fte)

De parkeerexploitatie is aangepast aan de resultaten van de jaarrekening. Dit leidt tot een voordeel op jaarbasis. Dit voordeel wordt verrekend met de reserve parkeren. Daarnaast zien we als gevolg van de groei van de stad een veelheid aan parkeervraagstukken. Voorbeelden van grote dossiers zijn het recent in gebruik nemen van de parkeergarage Stadhuisplein, de voorbereiding van de mobiliteitshub Beatrixplein, de voorgenomen ontwikkeling van de Schapenmarkt en het uitbreiden van het betaald parkeren in de gebieden Waterlandkwartier en de Bloemenbuurt. Dit legt een groter beslag op de beschikbare capaciteit. In de huidige begroting is 1 parkeerregisseur doorgerekend aan de parkeerexploitatie. Om ook invulling te geven aan onder andere nieuwe parkeerproducten en het up-to-date houden van de parkeerregelgeving, is uitbreiding van de formatie nodig (1 fte). De kosten van deze formatie-uitbreiding worden gedekt binnen de reserve parkeren.

Programma 6 Beheer openbare ruimte

Actualisatie kredieten riolering (GRP 2028-2023)

De afgelopen tijd zijn stevige prijsverhogingen en oplopende levertijden opgetreden bij de rioolwerken. Om de kredieten op niveau te brengen wordt voor de volgende onderdelen aanvullend krediet gevraagd (afschrijvingstermijn 45 jaar):

Omschrijving krediet (bedragen x € 1.000)

Bedrag

Jaar van
investering

Westerhem, koppelingen

70

2024

Hugo de Grootstraat, indexering

30

2024

G. Hoogstratenlaan, indexering

78

2024

Woonboten Oostdijk, aanleg voorbereiding

50

2024

Wouter Sluislaan, scopewijziging

407

2024

Overwhere Noord, aanleg voorbereiding

250

2024

Hazenpolder, nader onderzocht geen noodzaak

-200

2024

Wheermolen Oost, indexatie

142

2024

Overwhere Zuid, indexatie

381

2024

Van IJsendijkstraat, indexatie

50

2024

Gemalen, scopewijziging

450

2024

Totaal krediet

1.708

De dekking van de kapitaallasten komt uit de rioolheffing.

Verschuiven budgetonderzoek Flora en Fauna naar 2025

Om aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen op het gebied van flora en fauna doet de gemeente elke 3 jaar een gemeentebreed ecologisch onderzoek. De resultaten hiervan dienen als onderbouwing voor elk bouwplan in de gemeente. Deze methode is vele malen efficiënter en goedkoper dan bij elk bouwplan een onderzoek uitvoeren. De kosten voor dit onderzoek dienen elke 3 jaar in de begroting te worden opgenomen, waarbij de kosten worden gedekt uit de reserve gronden. Het voorstel is het budget van 2026 een jaar naar voren te schuiven (2025) en voor 2028 voor dit onderzoek budget op te nemen.

Formatie-uitbreiding werf en groen en exploitatie- en kredietbudget tractie (formatie 2 fte, krediet € 180.000)

Er is behoefte om materialen grootschaliger over te slaan en op te slaan om deze her te gebruiken. Om te zorgen voor een opgeruimde en overzichtelijke werf/locatie, een sluitende voorraad (ontvangst en uitgifte) voor de materialen in de openbare ruimte, dus bestratingsmateriaal en straatmeubilair, periodieke tellingen (4-ogen principe) zijn wij op zoek naar een werfbeheerder (1 fte). Bij de huidige samenstelling van de bomenploeg is er een formatietekort om 2 volwaardige ploegen te vormen. Hierdoor halen wij niet het meeste rendement uit de ploeg. Om dit mogelijk te maken is formatieuitbreiding (1 fte) nodig waardoor we ook minder gaan uitbesteden. Daarnaast zien we bij groenbeheer een uitbreiding in het areaal (o.a. de Keyser, de Nieuwe Tuinderij) waardoor er een tekort aan tractiemiddelen ontstaat. We vragen het huidige wagenpark uit te breiden met 2 Fiat Ducato's en een bladmulcher. In totaliteit gaat het om een investering van € 180.000. Dit leidt tot extra kapitaallasten van € 25.000 (vanaf 2025). De dekking voor hiervoor genoemde kosten komt uit de reserve IBOR.

Fietspad Middenweg/Rijperweg (krediet € 500.000)

In de Najaarsnota 2023 is een bedrag van € 1,73 miljoen toegevoegd aan de reserve IOR vanwege een ontvangen bijdrage voor bovenwijkse kosten voor onder andere wegen en openbare ruimte van De Beemster Compagnie. Dit is de bijdrage voor De Keyser deelplan 1 tot en met 9 exclusief deelplan 6B (wordt later gefactureerd). In deze Voorjaarsnota worden kredieten gevraagd om de kapitaallasten van deze eerste investeringen ten laste van deze middelen te brengen:

  1. Fietspad Middenweg Zuidzijde (ten westen van De Keyser; € 170.000): verhogen bestaand krediet om aanleg van een fietspad van beton mogelijk te maken als oplossing voor het structurele probleem van boomwortelopdruk.

  2. Rijbaan Middenweg Zuidzijde (€ 80.000): opknappen rijbaan en verhogen verkeersveiligheid door het plateau van kleur aan te passen.

  3. Rijbaan Rijperweg Oostzijde (ten noorden van De Keyser; € 250.000); opknappen van de rijbaan omdat deze door de werkzaamheden van De Keyser schade heeft opgelopen.

Programma 7 Ruimtelijke ordening

Uitvoering omgevingsplan

Het omgevingsplan vervangt vanaf 2024 het geldende bestemmingsplan en de beheersverordening uit de Wet ruimtelijke ordening. In het kader van de implementatie van de Omgevingswet werken we aan de transitie richting het definitieve omgevingsplan. We hebben daarvoor minimaal tot en met 2031 de tijd. We zijn van plan om jaarlijks 2 wijzigingen op te pakken om bestaande bestemmingsplannen om te zetten naar het omgevingsplan. De omgevingsplanwijzigingen worden per gebiedstype opgestart. Voor het omgevingsplan wordt Purmerend onderverdeeld in de gebiedstypes woongebied, centrum, buitengebied en bedrijventerreinen. Daarnaast zijn omgevingsplanwijzigingen nodig voor grote gebiedsontwikkelingen zoals De Koog en Oostflank. Als laatste wijziging worden de gemeentelijke verordeningen met regels over de fysieke leefomgeving in het omgevingsplan opgenomen. Met deze planning zijn we in 2028 klaar met de opbouw van het omgevingsplan. Om tot een definitief omgevingsplan te komen is in totaal een budget van
€ 1.000.000 nodig voor externe advies- en onderzoekskosten ten behoeve van de planwijzigingen.

De financiële middelen vanuit het Coalitieakkoord (CA) van het kabinet-Rutte IV worden ingezet voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet. In 2023 is er een bedrag van € 445.746 beschikbaar gesteld in de decembercirculaire 2023 voor de invoeringskosten van Omgevingswet. Met deze uitkering kan de gemeente Purmerend in de transitie zorgdragen dat ze aangesloten, geoefend en ingeregeld is, en voldoet aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. Daarnaast staat er nog een bedrag gereserveerd bij het Rijk als aanvullende post van in totaal ruim € 151 miljoen voor de jaren 2024 en 2025. Het aandeel voor Purmerend is hierin € 654.254.

Voor het niet bestede bedrag in 2023 wordt in de jaarrekening 2023 voorgesteld om bij resultaatbestemming het bedrag van € 345.746 te storten in de nieuw in te stellen reserve omgevingsplan. In deze Voorjaarsnota worden de verwachte implementatiebedragen van € 654.254 eveneens geraamd ten gunste van de reserve omgevingsplan. Het saldo van deze reserve bedraagt dan € 1.000.000, die de komende 5 jaar wordt ingezet voor bestedingen aan de wijzigingen van het omgevingsplan (onttrekking jaarlijks € 200.000). De verwachting is dat deze reserve eind 2028 nihil is en kan worden opgeheven.

Adviseurs Omgevingswet (formatie 1,3 fte)

We zien steeds complexere aanvragen voor de omgevingsvergunning in de fysieke leefomgeving. Binnen de huidige capaciteit kunnen we niet voldoen aan tijdige afhandeling van de vraagstukken rondom mobiliteit. Hiervoor moet structureel capaciteit beschikbaar worden gesteld voor de invulling van de functies adviseur mobiliteit omgevingswet (1 fte) en adviseur omgevingsrecht (0,3 fte). Voor deze functie wordt binnen het geheel van de legesopbrengsten voor de dekking gezorgd. De volledig herziene tarieventabel bij de legesverordening 2025 wordt in het najaar ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Formatie-uitbreiding diverse ruimtelijke projecten (formatie 6 fte)

Purmerend is een gemeente in ontwikkeling. Dit zien we terug in diverse complexe en langjarige projecten, gebiedsontwikkelingen (onder andere Oostflank, De Koog) en de ambities in het integraal beheerplan. Voor de toename in de werkvoorraad is formatieuitbreiding nodig voor:

  • Het onderzoeken en bewaken diverse mogelijkheden voor de inrichting gebiedsontwikkeling en scherpte op de haalbaarheid en wenselijkheid van de voorstellen (1 fte stedenbouwkundige);

  • Verdere invoering Integraal Project Management (IPM) om grote en complexe projecten te kunnen uitvoeren, zodat op termijn bespaard kan worden op inhuurkosten (1 fte werkvoorbereider en 2 fte projectmanager locatieontwikkeling);

  • Bereiken van een CROW-beeldkwaliteitsniveau B inclusief investeringsgroei (1 fte projectleider en 1 fte werkvoorbereider).

De dekking van deze formatieuitbreiding vindt plaats door tijdschrijven op de investeringskredieten en projecten.

Formatie-uitbreiding vastgoed (formatie 3,5 fte)

Binnen vastgoed zien we achterstalligheid in het beheer en onderhoud van gemeentelijke panden. Vanwege doorgeschoven werken in het verleden, stagnatie van het werk in de coronajaren en daaropvolgend de inzet van capaciteit voor de transformatie van locaties ten behoeve van ontheemden. In de Voorjaarsnota 2023 is formatie aangevraagd om het hoofd te bieden aan de brede opgave. Deze formatie is ten dele toegekend. Ook op het gebied van wetgeving (onder andere uitvoering van het Didamarrest en toename van juridische vraagstukken gericht op (huur)contracten) zien we een toename. Daarnaast is het noodzakelijk dat het vastgoedbeleid wordt vernieuwd, geactualiseerd en verder geprofessionaliseerd op de werkstromen. Binnen de huidige formatie kan dit onvoldoende worden opgelost. De dekking van deze formatie-uitbreiding (3,5 fte) kan worden gevonden door deze toe te rekenen aan de groot onderhoudsprojecten (geraamd inclusief VAT-kosten) die via de voorziening lopen.

Voor het technisch beheer van de gemeentelijke gebouwen maakt de gemeente gebruik van meerjaren onderhoudsplannen (MJOP's). Daarin staat aangegeven welke onderhoudswerkzaamheden in welk jaar plaats moeten vinden. Uit de jaarrekening 2023 is gebleken dat er de nodige middelen overgehouden zijn voor zowel het dagelijks als planmatig onderhoud. In deze Voorjaarsnota is rekening gehouden met beide effecten door het verlagen van het exploitatiebudget voor het dagelijks onderhoud en een lagere dotatie op de voorziening (zie onderdeel C, regel 9). Naar de programmabegroting 2025 dient het planmatig- en dagelijks onderhoud te worden geactualiseerd op de meerjaren onderhoudsplannen. Hierbij wordt ook de hoogte en jaarlijkse toevoeging van/aan de onderhoudsvoorziening opnieuw bepaald. De geplande toevoeging aan de onderhoudsvoorziening wordt bepaald door uit te gaan van de gemiddelde kosten over een periode van 10 jaar.

Overzicht overhead

Verzuimcoördinator (formatie 0,75 fte)

Purmerend kent een verzuimpercentage van circa 6,5%. Een verlaging van 1% bespaart circa € 700.000. Vanuit Purmerend wordt er gewerkt een eigen regie model, wat betekent dat teammanagers eindverantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter. Om hier invulling aan te geven lukt niet altijd. Een verzuimcoördinator kan hier een bijdrage aan leveren. Enerzijds zorgt dit ervoor dat er beter en tijdig aan de wettelijke verplichtingen voldaan kan worden, waardoor medewerkers veel weer sneller aan het werk kunnen. Anderzijds kan de verzuimcoördinator een rol spelen in de voorlichting aan teammanagers en hierbij ervaringen vanuit de organisatie delen. Om het verzuimpercentage te verminderen wordt voorgesteld om invulling te geven aan de rol van verzuimcoördinator (0,75 fte). De kosten kunnen gedekt worden uit de bestaande budgetten voor frictiekosten.